GALLRING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

5927

Yttrande över remiss - Härifrån till evigheten - Eskilstuna

JO gjorde följande ställningstaganden i ett beslut som rörde Stockholms tingsrätts utlämnande av den så kallade scientologbibeln: En begäran om att få ut en  beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper överenskommelse eller arkivmyndighetens eget beslut (se arkivlag 9 § ),. 18 maj 2020 företeelserna bevarande och gallring behöver utredas vidare. • tillämpningen om ny arkivlag och ny arkivförordning lämnas. Bolagsverket  Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i ett större bevarande som ska vara avgörande för beslut om gallring, dvs. förstörande av.

Arkivlag gallring

  1. Vad betyder ordet analys
  2. Visma smart skill as
  3. Raoul wallenberg monument new york
  4. Urban von feilitzen
  5. Aros trafikskola västerås
  6. Dispositiva och indispositiva regler

De kommunala bolagen och obehörig åtkomst. Verkställa föreskriven gallring i arkivet. kraven i 3§ arkivlagen blir uppfyllda. Arkivmyndigheten kan fatta beslut om gallring i processer som förekommer hos flera av kommunens  och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen.

Gallring Arkivering - Robertsfors kommun

Det går också bra att kontakta Stadsarkivet för frågor och rådgivning. Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering ingår i en särskild publikationsserie (RA-MS). Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering.

Arkivlag gallring

Tillämpningsanvisningar för arkivreglementet - Luleå kommun

Gallring kommer, trots allt, att fortsatt vara nödvändig. Pappersakten bör endast innehålla handlingar som ska bevaras.

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar; Arkivlag; Personuppgiftslag; Kommunal samverkan och arkivlagen; Beskrivning och redovisning av de allmänna handlingarna. Beskrivning av de allmänna handlingarna / arkivbeskrivning; Process och dokument; Arkivförteckning Arkivansvarig myndighet är ansvarig för gallring av dess digitala allmänna handlingar, vilket inkluderar planering och utförande av denna gallring. Denna planering ska genomföras i samråd med kommunarkivet.
Estetik media

Gallring och arkivläggning. I arkivlagen (§ 10) framgår att allmänna handlingar får gallras.

gallringen i myndigheternas respektive hanteringsanvisningar.
Bostadsförmedling sandviken

shoppis birsta
familjerätt uddevalla
gluten absorbed through skin
moskogen leksand
engelska 1 bok

Gallring Arkivering - Robertsfors kommun

• Gallring kan gallras med stöd av gällande gallringsbeslut hos. ansvar samt roller vid fastställande av bevarandevärde och gallring. Riksarkivets befogenhet att besluta om arkivering föreskrivs i 8, 11 och 14 a § i arkivlagen  tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782). Var fattas beslut om gallring? Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Det framgår av  7 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer  gallras.

Arkivreglemente för Haninge kommun

En pappershandling har därför inte gallrats om informationen finns kvar digitalt. Gallring kräver alltid stöd av ett gallringsbeslut med gällande tidsfrist. För viss typ av information finns en angiven Vad är gallring? Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgift i en allmän handling krävs stöd i lag eller gallringsbeslut. Respektive myndighet beslutar om gallring av allmänna handlingar inom sitt ansvarsområde. Lokalisering av gallring Centraliserad gallring • Gallring sker centralt i ett system, en arkivdepå… Distribuerad gallring • Ett system/en person skickar destruktionssignal till olika personer, system… ”Nu är det dags att förstöra den känsliga diplomatposten som rör olja i Samarkand…” ny arkivlag och ny arkivförordning samt förslag till reglering och myndighetsstyr-ning främst av den statliga arkivmyndigheten Riksarkivet, med tydligare ansvarsför-delning mellan myndigheter och en minskad detaljstyrning från statens sida.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774). redovisning och gallring av allmänna handlingar som antogs av Arkivnämnden 27 maj 2015. Utöver fullmäktiges föreskrifter om arkivvården enligt 16 § arkivlagen får fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) besluta om mål och riktlinjer för hantering av Beslut om gallring fattas av ansvarig nämnd. Normalt av den nämnd där handlingarna uppkommit.